You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés
  1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt Bene András EV. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.
  2. Bene András EV. (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 14/A, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Bene András EV. www.diconsulting.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.diconsulting.hu/dataprivacy.html
  3. Bene András EV. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
  4. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az info@diconsulting.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 14/A).
  5. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük.
  6. Honlapjaink: www.diconsulting.hu (továbbiakban: „Honlap”) Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon.
  7. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
  8. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
 2. Az adatkezelő személye
  Név: Bene András EV.
  E-mail: info@diconsulting.hu
  Telefon: +36302438533
  Székhely: 8000, Székesfehérvár Kelemen Béla utca 14/A
  Adószám: 75544124-1-27
 3. Alapvető információk
  1. A Bene András EV. (a továbbiakban: diconsulting) általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A diconsulting a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A diconsulting nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A diconsulting nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a diconsultingot megtévesztik.
  3. A hozzájárulás megadása
   a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
   b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon, írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
  4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a diconsulting részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
  5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
  6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
  7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett, adatai az általa képviselt jogi személy weboldalán történő megadása során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
  8. A diconsulting a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  9. A diconsulting nem végez profilalkotást.
 4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
  a) A diconsulting TERMÉKEINEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSE

  Érintettek: A diconsulting termékeit megvásárló természetes személyek és cégek
  Adatkezelés célja: A diconsulting által az Érintett részére értékesített termék vonatkozásában a szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. szállítás, számlázás stb.) Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése
  Kezelt adatok köre: Név*, cégadatok*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, és a megrendelt termék szállításával kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)
  Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése . Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.
  Adatfeldolgozó: Bodnárné Pigler Éva Könyvelő, 8000 Székesfehérvár Surányi utca 56.
  Az adatkezelés időtartama: A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Adásvételi szerződésszerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a diconsulting az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. h) és i) pontokat.
  Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a diconsulting nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani.
  Az adatkezelés időtartama: A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a diconsulting az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. h) és i) pontokat
  Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a diconsulting nem tud szerződést kötni Önnel.

  b) HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ, REGISZTRÁCIÓN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLTÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

  Érintettek: A diconsulting Honlapjait látogató, illetve ott megrendelést leadó személyek, a webshopban található termékek megvásárlói
  Adatkezelés célja: A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása, vásárlás
  Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*, cégadatok*, tel.szám* egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad
  Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
  Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató Kecskés Róbert EV. 8500, Pápa Flórián utca 7.
  Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. h) és i) pontokat
  Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a megrendeléshez és katalógusküldéshez. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud megrendelni és katalógust igényelni. A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat.

  c) HÍRLEVÉLKÜLDÉS

  Érintettek: A különböző honlapjaink hírleveleire feliratkozó személyek
  Adatkezelés célja: A Honlapon megjelenő tartalmakról tájékoztató e-mail küldése
  Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*,
  Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
  Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele .
  Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a diconsulting nem tud hírleveleket küldeni.

  d) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS és TELEFONOS DIREKT MARKETING

  Érintettek: Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. szerződés megkötésekor, telemarketinges hívás során stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez . Azon személyek, akikkel a diconsulting szerződéses kapcsolatban állt.
  Adatkezelés célja: Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a diconsulting termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, való tájékoztatás . Azon személyek tekintetében, akikkel a diconsulting szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása.
  Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám (vezetékes vagy mobil) Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás . Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel a diconsulting szerződéses kapcsolatban állt
  Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele .
  Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig . Azon személyek tekintetében, akikkel a diconsulting szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig.
  Egyéb: Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján) . A diconsulting biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a diconsulting-tól, úgy adatait a diconsulting törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

  e.) A diconsulting ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

  Érintettek: A diconsulting szolgáltatásait igénybe vevő személyek
  Adatkezelés célja: A diconsulting által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
  Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
  Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
  Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele .
  Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételének idejéig . Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. h) és i) pontokat.
  Egyéb: Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását a diconsulting által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.

  f) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

  Érintettek: A diconsulting-nál kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
  Adatkezelés célja: Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
  Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)
  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
  Az adatkezelés időtartama: A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
  Egyéb: Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

  g) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

  Érintettek: Azon személyek, akikkel szemben a diconsulting igényt érvényesít (pl. a diconsulting felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít díj megfizetése iránt), vagy akik a diconsulting-szal szemben igényt érvényesítenek . Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei.
  Adatkezelés célja: A diconsulting követeléseinek érvényesítése, behajtása, a diconsulting-szal szembeni igényérvényesítés esetén a diconsulting álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése.
  Kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek . Jogi kötelezettség teljesítése.
  Az adatkezelés időtartama: Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év.
  Címzett: Szükség szerint jogi képviselő . Hatóság.
  Egyéb: Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem.

  h) „ROBINSON LISTA”

  Érintettek: Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen
  Adatkezelés célja: Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése
  Kezelt adatok köre: E-mail cím, telefonszám, név
  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
  Adatfeldolgozó: Bene András EV.
  Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás megadásáig
  Egyéb: Jogos érdek megnevezése: a diconsulting azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen

  i) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

  Érintettek: Üzleti partnerek kapcsolattartói
  Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
  Adatkezelés jogalapja : Jogos érdek
  Adatfeldolgozó : Bene András EV.
  Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a diconsulting 8 évig tárolja
  Egyéb: Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása

 5. Adatfeldolgozás
  1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
  2. A diconsulting az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a diconsulting által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
   a) szállítás
   b) tárhelyüzemeltetés
   c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
   d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
   e) vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
   f) hirdetések felvétele és továbbítása a diconsulting felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
   g) üzletkötők
   h) számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
   i) számlázás
   j) könyvelés
  3. Egyedi esetekben (akció stb.) a diconsulting igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
  4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a diconsulting rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a diconsulting rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 6. Adattovábbítás
  1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a diconsulting felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.
  2. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a diconsulting-hoz tartozó üzletrészt vagy a diconsulting-hoz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a diconsulting által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a diconsulting azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
  3. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a diconsulting számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a diconsulting, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a diconsulting-on kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A diconsulting az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet ésszerű időn belül értesíti.
  4. A diconsulting jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a diconsulting nem tehető felelőssé.
 7. Adattovábbítás harmadik országba
  1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a diconsulting nem továbbít személyes adatot.
  2. Adott esetben a diconsulting harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. A diconsulting például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját, a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és adatfeldolgozói között.
 8. Adatbiztonság
  1. A diconsulting az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
  2. A diconsulting az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  3. A diconsulting az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a diconsulting azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a diconsulting-nak. A diconsulting ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
  4. A diconsulting kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A diconsulting általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a diconsulting nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
  5. A diconsulting valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
 9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
  1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
  2. A diconsulting indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a diconsulting – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
  3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a diconsulting figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
  4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
  5. Az Érintett kérelmére a diconsulting tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a diconsulting által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
  6. Kérelemre a diconsulting az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
  7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
  8. Az Érintett kérheti, hogy a diconsulting a személyes adatokat törölje, ha
   a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
   b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
   d) az adatkezelés jogellenes;
   e) azokat a diconsulting-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
   f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú
  9. A diconsulting fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
   a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   b) az azt előíró, a diconsulting-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
   c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
  10. A diconsulting fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
   a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   b) az azt előíró, a diconsulting-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
   c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
  11. Az Érintett kérésére a diconsulting korlátozza az adatkezelést, ha
   a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
   b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
   c) a diconsulting-nak már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
   d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  12. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a diconsulting az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
  13. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a diconsulting az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a diconsulting mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a diconsulting nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  14. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
   b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
  15. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a diconsulting-tól ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a diconsulting-tól
  16. Ha a diconsulting az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
  17. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a diconsulting felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
  18. A diconsulting értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
   Telefon: +36 -1-391-1400
   Fax: +36-1-391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  19. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek.
 10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai
  1. a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
 11. Kapcsolat
  1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
   Név: Bene András EV.
   E-mail: info@diconsulting.hu
   Telefon: +36302438533
   Székhely: 8000, Székesfehérvár Kelemen Béla utca 14/A
   Adószám: 75544124-1-27